تماس با مدیر عامل

تلفن : ۳۳۶۸۲۰۰۷-۳۳۶۸۲۰۰۶-۳۳۶۸۲۹۰۰ – ۰۷۷
نمابر : ۳۳۶۸۳۲۳۲ – ۳۳۶۸۲۰۰۵ – ۰۷۷ 
صندوق پستی : ۷۵۱۹۶۱۹۸۱۱
آدرس : استان بوشهر، بزرگراه خلیج فارس، شهر جدید عالیشهر، فاز ۱، بلوار زیتون، شرکت عمران شهر جدید عالیشهر