معرفی شرکت

معرفی شرکت عمران شهر جدید عالیشهر
شرکت عمران شهر جدید عالیشهر شرکتی است دولتی وابسته به شرکت عمران شهرهای جدید ایران، دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی می باشد.

فعالیت های شرکت عمران:
- تهیه و اجرای طرح های شهرسازی، معماری، نقشه های تفکیکی، آماده سازی و سایر اقدامات اجرایی و ساخت و سازهای لازم برای ایجاد شهرهای جدید در زمین های تامین شده و از طریق خریداری، تملک، اجاره، صلح حقوقی و واگذاری و فروش واحدهای شهری و اجرای طرح های سیویل، تاسیسات و تسهیلات شهری، رفاهی و خدمات بازرگانی و ... .- احداث و واگذاری تسهیلات شهری، خدماتی، تولیدی و تجاری در شهر جدید و هماهنگی با ادارات و ارگانهای مسئول به منظور فراهم آوردن موجبات تسریع و تسهیل در اجرای وظایف.

دفتر مرکزی:
استان بوشهر، بزرگراه خلیج فارس، شهر جدید عالیشهر، فاز ۱، بلوار زیتون، شرکت عمران شهر جدید عالیشهر
صندوق پستی: ۱۹۹-۱۶۵۶۱
تلفن:۳۳۶۸۲۰۰۷ - ۳۳۶۸۲۰۰۶ - ۳۳۶۸۲۹۰۰ - ۰۷۷
فکس: ۳۳۶۸۳۲۳۲ - ۳۳۶۸۲۰۰۵ - ۰۷۷