سید بابک مهیمنی

معاونت اداری و مالی

سید بابک مهیمنی از سال 1394 معاون امور اداری و مالی در شرکت عمران شهر جدید عالیشهر است.

شماره تماس:          ایمیل سازمانی: b.moheymeni@ntdc.ir

مشاهده پروفایل

حسین محمدی باغملایی

سرپرست معاونت فنی و اجرایی

آقای حسن محمدی باغملایی، از سال 1397 معاون فنی و اجرایی در شرکت عمران شهر جدید عالیشهر می باشد.

شماره تماس:          ایمیل سازمانی: h.mohammadi@ntdc.ir

مشاهده پروفایل

نادر ماهینی

معاون مسکن و شهرسازی

آقای نادر ماهینی از سال 1391 معاون مسکن و شهرسازی در شرکت عمران شهر جدید عالیشهر است.

شماره تماس:          ایمیل سازمانی: n.mahini@ntdc.ir

مشاهده پروفایل

کریم فرجام

رئیس اداره فنی و اجرایی

آقای کریم فرجام از سال 1391 رئیس اداره فنی واجرایی در شرکت عمران شهر جدید عالیشهر است.

شماره تماس:          ایمیل سازمانی: k.farjam@ntdc.ir

مشاهده پروفایل

کریم حیدری

ذیحساب و مدیر مالی

آقای کریم حیدری از سال 1393 ذیحساب و مدیرمالی در شرکت عمران شهر جدید عالیشهر است.

شماره تماس:          ایمیل سازمانی: k.heydari@ntdc.ir

مشاهده پروفایل

سید محسن هاشمی

رئیس اداره حراست

آقای محسن هاشمی از سال 1391 رئیس اداره حراست در شرکت عمران شهر جدید عالیشهر است.

شماره تماس:          ایمیل سازمانی: mo.hashemi@ntdc.ir

مشاهده پروفایل

بشیر آتشی

مشاور املاک و حقوقی

آقای بشیر آتشی از سال 1396مشاور املاک وحقوقی در شرکت عمران شهر جدید عالیشهر است.

شماره تماس:          ایمیل سازمانی: b.atashi@ntdc.ir

مشاهده پروفایل

علیرضا مردانی کچویی

رئیس اداره امور اداری و پشتیبانی

علیرضا مردانی کچویی از سال 1396 رئیس امور اداری و پشتیبانی در شرکت عمران شهر جدید عالیشهر است.

شماره تماس:          ایمیل سازمانی: a.mardani@ntdc.ir

مشاهده پروفایل