شرکت عمران شهر جدید عالیشهر
رئیس هیئت مدیره
مدیر عامل
مدیریت املاک و حقوقی
اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات
اداره حراست
معاونت فنی و اجرایی
اداره امور فنی و اجرایی
اداره ارزیابی و کنترل پروژه
معاونت مسکن و شهرسازی
اداره امور مسکن، شهرسازی و ترافیک
معاونت اداری و مالی
اداره اموراداری و پشتیبانی
اداره امور مالی، ذیحسابی و درآمدها
هیات مدیره