سید بابک مهیمنی

معاون اداری و مالی

سید بابک مهیمنی از سال 1394 معاون امور اداری و مالی در شرکت عمران شهر جدید عالیشهر است.

شماره تماس:          ایمیل سازمانی: b.moheymeni@ntdc.ir

مشاهده پروفایل

آرش ابنی

عضو هیات مدیره و سرپرست معاونت فنی و اجرایی

آقای آرش ابنی، از سال 1400 معاونت فنی و اجرایی در شرکت عمران شهر جدید عالیشهر می باشد.

شماره تماس:          ایمیل سازمانی: h.mohammadi@ntdc.ir

مشاهده پروفایل

نادر ماهینی

معاون مسکن و شهرسازی

آقای نادر ماهینی از سال 1391 معاون مسکن و شهرسازی در شرکت عمران شهر جدید عالیشهر است.

شماره تماس:          ایمیل سازمانی: n.mahini@ntdc.ir

مشاهده پروفایل

کریم حیدری

ذیحساب و رئیس اداره مالی

آقای کریم حیدری از سال 1393 ذیحساب و رئیس اداره مالی در شرکت عمران شهر جدید عالیشهر است.

شماره تماس:          ایمیل سازمانی: k.heydari@ntdc.ir

مشاهده پروفایل

سید محسن هاشمی

رئیس اداره حراست

آقای محسن هاشمی از سال 1391 رئیس اداره حراست در شرکت عمران شهر جدید عالیشهر است.

شماره تماس:          ایمیل سازمانی: mo.hashemi@ntdc.ir

مشاهده پروفایل

بشیر آتشی

مدیر املاک و حقوقی

آقای بشیر آتشی از سال 1396مدیر املاک وحقوقی در شرکت عمران شهر جدید عالیشهر است.

شماره تماس:          ایمیل سازمانی: b.atashi@ntdc.ir

مشاهده پروفایل

علیرضا مردانی کچویی

رئیس اداره امور اداری و پشتیبانی

علیرضا مردانی کچویی از سال 1396 رئیس امور اداری و پشتیبانی در شرکت عمران شهر جدید عالیشهر است.

شماره تماس:          ایمیل سازمانی: a.mardani@ntdc.ir

مشاهده پروفایل