Project Description

فراخوان عمومی

یک قطعه زمین با کاربری تجاری جهت احداث نانوایی واقع در فاز  4  شهر

آگهی در محدوده شهر جدید عالیشهر
عنوان روزنامه اطلاعات
تاریخ انتشار 99/02/20
آخرین مهلت 99/03/06
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید عالیشهر در نظر دارد ، تعداد 1 قطعه زمین با کاربری تجاری جهت احداث نانوایی  واقع در فاز 4 به شماره 2099005962000001 طبق جداول ذیل از طریق فراخوان عمومی به صورت نقد و اقساط با دریافت پنجاه درصد مبلغ کل پیشنهادی برنده بصورت نقد و مابقی بصورت اقساط 30 ماهه به متقاضیان واجد شرایط از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (setadiran.ir) به فروش برساند.

ضمانتنامه بانکی در وجه شرکت سهامی عمران شهر جدید عالیشهر(اعتبار ضمانتنامه بانکی حداقل باید سه ماه باشد) یا واریز وجه نقد به حساب سپرده شرکت سهامی عمران شهر جدید عالیشهربه شماره حساب IR 460 100 004 001 102  706  375 891   نزد بانک ملی یا بانک سپه

آدرس برگزار کننده فراخوان : استان بوشهر ـ بزرگراه خلیج فارس ـ شهر جدید عالیشهرـ بلوار زیتون ـ شرکت عمران شهر جدید عالیشهرـ واحد امور قراردادها

مهلت دریافت اسناد فراخوان : از تاریخ درج آگهی نوبت دوم حداکثر تا ساعت 14روز سه شنبه مورخ  99/03/06 به مدت 18 روز میباشد.

مهلت تحویل اسناد فراخوان: حد اکثر تا پایان ساعت 14روز چهارشنبه  مورخ 99/03/07  میباشد.

تاریخ بازگشایی پیشنهادهای فراخوان : ساعت 9 صبح روز  شنبه  مورخ 99/03/10 می باشد.

ردیف

شماره قطعه مساحت (مترمربع ) فاز کاربری  

تراکم

قیمت هر متر مربع اقساط با دریافت 50% نقد مابقی اقساط 30ماهه   (ریال ) قیمت کل اقساط با دریافت 50% نقد مابقی اقساط 30ماهه  (ریال ) مبلغ ضمانتنامه (ریال)  
 

1

 

2/778-4 290 4 تجاری (نانوایی) 120% 5.175.000  

1.500.750.000

 

75.000.000