Project Description

عنوان مناقصه آگهی فراخوان عمومی مشارکت   شماره 17-99

مشارکت در احداث و تکمیل مرکز مهرگان فاز 4 شهر جدید عالیشهر

آگهی در محدوده شهر جدید عالیشهر
عنوان روزنامه اطلاعات
تاریخ انتشار 99/07/16
آخرین مهلت 99/08/05
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

شرکت عمران عالیشهر در نظر دارد جهت احداث پروژه مرکز محله مهرگان فاز 4 شهر جدید عالیشهر با مشخصات جدول ذیل نسبت به شناسایی و ارزیابی سرمایه گذاران  واجد شرایط جهت مشارکت اقدام نماید : موضوع : مشارکت در احداث و تکمیل مرکز مهرگان فاز 4 شهر جدید عالیشهر به شرح جدول ذیل :

تعیین میزان سهم الشرکه و فرایند انعقاد قرارداد مشارکت بر اساس آخرین دستورالعمل و مصوبه هیات مدیره شرکت عمران شهرهای جدید خواهد بود.

نوع فراخوان : ارزیابی کیفی و شناسایی سرمایه گذار واجد شرایط

نشانی شرکت عمران عالیشهر : بوشهر –عالیشهر –بلواز زیتون –شرکت سهامی عمران شهر جدید عالیشهر –و تلفن  8-33682006 -077

  • برنامه زمانی و مکانی دریافت و تحویل اسناد ارزیابی کیفی فراخوان : از ساعت 7 مورخ 99/07/19 تا ساعت 13 مورخ 99/08/05 – واحد امور قراردادهای – شرکت عمران شهر جدید عالیشهر

زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 10 مورخ 99/08/06

ردیف

نام پروژه متراژ زمین متراژ زیربنا برآورداولیه احدث

طرح

1

سالن ورزشی 3035 1219 26.966.064.039

دارد

2

پارک 6674 6674 31.161.738.458

دارد

3

تجاری محله ای 944 501 17.998.965.887

دارد