Project Description

عنوان مناقصه آگهی فراخوان عمومی مناقصه شماره 12-99

ساخت پروژه های طرح اقدام ملی  تولید مسکن

آگهی در محدوده شهر جدید عالیشهر
عنوان روزنامه اطلاعات
تاریخ انتشار 99/05/02
آخرین مهلت 99/05/09
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید عالیشهر در نظر دارد جهت ساخت پروژه های طرح اقدام ملی  تولید مسکن نسبت به مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی و ارزیابی فنی ( فشرده ) دو مرحله ای بین سازندگان و پیمانکاران واجد شرایط اقدام نماید .

 • موضوع : اجرای پروژه های طرح اقدام ملی تولید مسکن در شهر جدید عالیشهر به شیوه طرح و ساخت به شرح جدول ذیل :
 • نوع فراخوان : مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی و ارزیابی فنی ( فشرده ) دو مرحله ای
 • شماره ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) 209800109800024 است . کلیه مراحل مناقصه از دریافت و تحویل اسناد و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه ستاد ( Setadiran.ir) انجام می شود .
 • نام و نشانی دستگاه : شرکت عمران شهر جدید عالیشهر ، شهر جدید عالیشهر ، بلوار زیتون قبل از میدان جمهوری تلفن :  2900-2007- 077133682006
 • مدت پیمان : 24ماه شمسی .
 • برآورد اولیه : مطابق فهارس بهای سال انعقاد قرارداد و با اعمال تعدیل پس از اخذ مصوبه شورای مسکن استان
 • گواهینامه صلاحیت : حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه از سازمان برنامه و بودجه کشور یا حداقل رتبه 3پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان از وزارت راه و شهرسازی ، که حداقل شش ماه ( در زمان برگزاری مناقصه ) اعتبار داشته باشد . داشتن ظرفیت آزاد ( تعدادی و ریالی ) در رشته مربوط و نیز معتبر بودن اسم شرکت در پایگاه http://sajar.mporg.ir برای پیمانکاران ضروری است .
 • در اجرای آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی و سنجش توان مالی سازندگان / پیمانکاران ارائه صورت های مالی حسابرسی شده آخرین سال مالی ( سال 1397/1398) الزامی است . هر یک از سازندگان / پیمانکاران  که مدارک مربوط به صورت های مالی حسابرسی شده را ارائه ندهند از فرایند ارزیابی کیفی حذف می شوند .
 • مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : از ساعت 7 مورخ 99/05/02 تا ساعت 17 مورخ 99/05/09
 • مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : تا ساعت 13 مورخ 99/05/25
 • مهلت زمانی ارائه پاکت الف : تا ساعت 13 مورخ 99/05/25
 • زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 10 مورخ 99/05/25

ردیف

موضوع مناقصه

شماره فراخوان در سامانه ستاد

1

احداث پروژه 212 واحدی مسکونی ( حواصیل ) طرح اقدام ملی مسکن شهر جدید عالیشهر

۲۰۹۹۰۰۵۹۶۲۰۰۰۰21

2

احداث پروژه 140 واحدی مسکونی ( درنا ) طرح اقدام ملی مسکن شهر جدید عالیشهر

۲۰۹۹۰۰۵۹۶۲۰۰۰۰22

3

احداث پروژه 168 واحدی مسکونی ( پرستو ) طرح اقدام ملی مسکن شهر جدید عالیشهر

۲۰۹۹۰۰۵۹۶۲۰۰۰۰23

4

احداث پروژه 218 واحدی مسکونی ( فلامینگو ) طرح اقدام ملی مسکن شهر جدید عالیشهر

۲۰۹۹۰۰۵۹۶۲۰۰۰۰24