Project Description

عنوان مزایده  آگهی فراخوان محدود        شماره:  14-1400
آگهی در محدوده شهر جدید عالیشهر
عنوان روزنامه اطلاعات
تاریخ انتشار 00/05/05
آخرین مهلت 00/05/20
دانلود فایل مزایده
عنوان مزایده  آگهی فراخوان محدود        شماره:  14-1400
آگهی در محدوده شهر جدید عالیشهر
عنوان روزنامه اطلاعات
تاریخ انتشار 00/05/05
آخرین مهلت 00/05/20
دانلود فایل مزایده دانلود

تعداد 1 قطعه زمین با کاربری ورزشی  جهت احداث باشگاه ورزشی  واقع در فاز 2

شرکت عمران شهر جدید عالیشهر در نظر دارد ، تعداد 1 قطعه زمین با کاربری ورزشی  جهت احداث باشگاه ورزشی  واقع در فاز 2 محله A به شماره 2000005962000004 طبق جدول ذیل از طریق فراخوان محدود به صورت نقد و اقساط با دریافت پنجاه درصد مبلغ کل پیشنهادی برنده بصورت نقد و مابقی بصورت اقساط 30 ماهه به متقاضیان واجد شرایط از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (setadiran.ir) به فروش برساند.

نوع ضمانتنامه شرکت در فراخوان:

ضمانتنامه بانکی در وجه شرکت سهامی عمران شهر جدید عالیشهر(اعتبار ضمانتنامه بانکی حداقل باید سه ماه باشد) یا واریز وجه نقد به حساب سپرده شرکت سهامی عمران شهر جدید عالیشهربه شماره حساب IR 460 100 004 001 102  706  375 891   نزد بانک ملی یا بانک سپه

آدرس برگزار کننده فراخوان : استان بوشهر ـ بزرگراه خلیج فارس ـ شهر جدید عالیشهرـ بلوار زیتون ـ شرکت عمران شهر جدید عالیشهرـ واحد امور قراردادها

مهلت دریافت اسناد فراخوان : از تاریخ درج آگهی نوبت دوم حداکثر تا ساعت 12 روز چهار شنبه مورخ  20/05/1400 به مدت 15 روز میباشد.

مهلت تحویل اسناد فراخوان: حد اکثر تا پایان ساعت 13روز  چهار شنبه  مورخ 20/05/1400  میباشد.

تاریخ بازگشایی پیشنهادهای فراخوان : ساعت 9 صبح روز  شنبه  مورخ 23/05/1400  می باشد.

ردیف

شماره قطعه مساحت (مترمربع ) فاز کاربری  

تراکم

قیمت هر متر مربع اقساط با دریافت 50% نقد مابقی اقساط 30ماهه   (ریال ) قیمت کل اقساط با دریافت 50% نقد مابقی اقساط 30ماهه  (ریال )

مبلغ ضمانتنامه (ریال)

 
 

1

 

454/A 1793.71 2 ورزشی طبق ضوابط اداره کل ورزش استان و شهرداری شهر جدید عالیشهر 7.840.000  

1.406.268.640

 

710.000.000