Project Description

عنوان مناقصه مزایده آگهی فراخوان عمومی شماره 15- 97
آگهی در محدوده شهر جدید عالیشهر
عنوان روزنامه
تاریخ انتشار
آخرین مهلت
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

شرکت سهامی عمران شهر جدید عالیشهر در نظر دارد استخر سر پوشیده شهدای غواص را با مشخصات ذیل از طریق برگزاری فراخوان عمومی یک مرحله ای به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط به صورت اجاره به مدت یک سال واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت اسناد فراخوان عمومی در وقت اداری از تاریخ 97/08/23 لغایت 97/09/06 از امور قراردادهای این شرکت تحویل و شخصاً به آدرس ذیل در مهلت مقرر تحویل نمایید.
آخرین مهلت تحویل اسناد فراخوان عمومی به فراخوان گزار : مورخ 97/09/07 تا پایان ساعت 14 بعد از ظهر
آدرس : بوشهر– شهر جدید عالیشهر – بلوار زیتون - شرکت سهامی عمران شهر جدید عالیشهر
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 97/09/10