Project Description

عنوان مناقصه مناقصه آگهی فراخوان عمومی مناقصه شماره 17-98 

واگذاری تعداد 1 قطعه زمین با کاربری حمل و نقل جهت احداث پمپ بنزین  

آگهی در محدوده شهر جدید عالیشهر
عنوان روزنامه
تاریخ انتشار 98/08/11
آخرین مهلت 98/09/02
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید عالیشهر در نظر دارد ، تعداد 1 قطعه زمین با کاربری حمل و نقل جهت احداث پمپ بنزین  واقع در فاز 3 به شماره 209800596000001- طبق جدول ذیل از طریق فراخوان عمومی به صورت نقد و اقساط با دریافت پنجاه درصد مبلغ کل پیشنهادی برنده بصورت نقد و مابقی بصورت اقساط 30 ماهه به متقاضیان واجد شرایط از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (setadiran.ir) به فروش برساند.

ضمانتنامه بانکی در وجه شرکت سهامی عمران شهر جدید عالیشهر(اعتبار ضمانتنامه بانکی حداقل باید سه ماه باشد) یا واریز وجه نقد به حساب سپرده شرکت سهامی عمران شهر جدید عالیشهربه شماره حساب IR 460 100 004 001 102  706  375 891   نزد بانک ملی یا بانک سپهنوع ضمانتنامه شرکت در فراخوان:

آدرس برگزار کننده فراخوان : استان بوشهر ـ بزرگراه خلیج فارس ـ شهر جدید عالیشهرـ بلوار زیتون ـ شرکت عمران شهر جدید عالیشهرـ واحد امور قراردادها

مهلت دریافت اسناد فراخوان : از تاریخ درج آگهی نوبت دوم حداکثر تا ساعت 14روز شنبه مورخ  98/09/02 به مدت 22 روز میباشد.

مهلت تحویل اسناد فراخوان: حد اکثر تا پایان ساعت 14روز شنبه  مورخ 98/09/02 می باشد.

تاریخ بازگشایی پیشنهادهای فراخوان : ساعت 9 صبح روز یک شنبه  مورخ 98/09/03 می باشد.

ردیف شماره قطعه مساحت (مترمربع ) فاز کاربری  

ضوابط احداث /تراکم و طبقه

قیمت هر متر مربع اقساط با دریافت 50% نقد مابقی اقساط 30ماهه   (ریال ) قیمت کل اقساط با دریافت 50% نقد مابقی اقساط 30ماهه  (ریال ) مبلغ ضمانتنامه (ریال)  
 

1

 

747-3 2917.25 3 حمــل و نقــل       (پمپ بنزین ) طبق ضوابط شرکت پخش فراورده های نفتی 10.640.000  

31.039.540.000

 

2.170.000.000