همزمان با یازدهم اردیبهشت ماه، روز جهانی کار و کارگر، از پرسنل زحمت کش شرکت تقدیر شد.