پیشرفت پروژه مرکز جامع بهداشتی و درمانی شهر جدید عالیشهر از قاب دوربین